Tag: gemset

Creating own small ruby integration server – Part 2 – Handling Rubies and gemsets management easier (from Ruby)

Today we will create gemsets management stuff and we'll also make Ruby management easier. As previously, lets start from "low-level" bash scripts. Place them somewhere in your app (example: app_root/sript/tasks/rvm) and make them executable (chmod 755).

List available gemsets from a selected Ruby

#!/bin/bash    

# Returns list of selected ruby gemsets
# Requires ruby version as parameter
#
# Example: ./rvm_gemset_list.sh 1.9.2-p0

die () {
  echo >&2 "$@"
  exit 1
}

[ "$#" -gt 0 ] || die "Minimum 1 parameter required! $# provided"

ruby_version="$1"

init_rvm(){
 if [[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] ; then
  source "$HOME/.rvm/scripts/rvm"
 elif [[ -s "/usr/local/rvm/scripts/rvm" ]] ; then
  source "/usr/local/rvm/scripts/rvm"
 else
  printf "ERROR: An RVM installation was not found.\n"
 fi
}

perform_task(){
 init_rvm
 rvm use $ruby_version > /dev/null
 rvm gemset list
}

perform_task

Creating gemset in selected Ruby

#!/bin/bash    

# Creates gemset in a given Ruby version
# Parameters:
#  1) Ruby version
#  2) Gemset name
#
# Example: ./rvm_gemset_list.sh 1.9.2-p0 example_gemset

die () {
  echo >&2 "$@"
  exit 1
}

[ "$#" -gt 1 ] || die "Minimum 2 parameters required! $# provided"

ruby_version="$1"
gemset_name="$2"

init_rvm(){
 if [[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] ; then
  source "$HOME/.rvm/scripts/rvm"
 elif [[ -s "/usr/local/rvm/scripts/rvm" ]] ; then
  source "/usr/local/rvm/scripts/rvm"
 else
  printf "ERROR: An RVM installation was not found.\n"
 fi
}


perform_task(){
 init_rvm
 rvm use $ruby_version > /dev/null
 rvm gemset create $gemset_name
}

perform_task

Removing gemset from selected Ruby version

#!/bin/bash    

# Returns list of selected ruby gemsets
# Parameters:
#  1) Ruby version
#  2) Gemset name
#
# Example: ./rvm_gemset_list.sh 1.9.2-p0 example_gemset


die () {
  echo >&2 "$@"
  exit 1
}

[ "$#" -gt 0 ] || die "Minimum 1 parameter required! $# provided"

ruby_version="$1"
gemset_name="$2"

init_rvm(){
 if [[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] ; then
  source "$HOME/.rvm/scripts/rvm"
 elif [[ -s "/usr/local/rvm/scripts/rvm" ]] ; then
  source "/usr/local/rvm/scripts/rvm"
 else
  printf "ERROR: An RVM installation was not found.\n"
 fi
}


perform_task(){
 init_rvm
 rvm use $ruby_version > /dev/null
 rvm --force gemset delete $gemset_name
}

perform_task

Creating RVM class

Ok, so we can now install/uninstall Rubies and create/destroy gemsets. Let's wrap it with some Ruby magic! We'll start from creating RVM class. It will represent RVM in our application:

class RVM

 class RVMNotInstalled < StandardError; end

 # Check if RVM is installed
 def self.installed?
  c = Script.new('rvm/list')
  res = c.run
  !res.include?('nie znale') && !res.include?('not f')
 rescue
  false
 end

 def self.check_for_rvm
  raise RVMNotInstalled unless self.installed?
 end

end

If RVM is not installed running list script will return something like "command not found". Thanks to this, we can check whether or not RVM is installed.

Let's make things better!

Ok, now the better stuff. Ruby stuff :) Each Ruby instance should have it's own representation in our application (not in AR - will wrap it with AR in next part of this tutorial):

class RVM

 class Ruby

  class UnknownRubyVersion     < StandardError; end
  class GemsetAlreadyExists     < StandardError; end
  class GemsetDoesNotExist     < StandardError; end
  class RubyVersionAlreadyInstalled < StandardError; end

  attr_reader :version
  attr_accessor :gemset

 end
end

Exceptions description:

 • UnknownRubyVersion - will be raised when trying ti install/uninstall unknown (not existing) Ruby version
 • GemsetAlreadyExists - when trying to install gemset which already exists
 • GemsetDoesNotExist - when trying to remove non existing gemset
 • RubyVersionAlreadyInstalled - when trying to install already installed Ruby version

Install/Uninstall Ruby

Now methods from RVM::Ruby:

class RVM

 class Ruby

  def self.install(ruby, log_path, lock_id)
   raise RubyVersionAlreadyInstalled, ruby if self.list.include?(ruby)
   raise UnknownRubyVersion, ruby unless self.known.include?(ruby)
   c = Script.new('rvm/install', ruby, log_path, lock_id)
   c.ignite
  end

  def self.uninstall(ruby, log_path)
   raise UnknownRubyVersion, ruby unless self.list.include?(ruby)
   c = Script.new('rvm/uninstall', ruby, log_path)
   c.run
  end

 end

end

Other helpful class methods

class RVM

 class Ruby
  def self.selected
   RVM.check_for_rvm
   c = Script.new('rvm/list')
   list = c.run
   #list.delete!('rvm rubies')
   list = list.split("\n")
   selected = false
   list.each do |ruby|
    selected = ruby.delete('=> ').strip if ruby.include?('=> ')
   end
   selected.split('[').first
  end

  # Returns list of rvm rubies installed
  def self.list
   RVM.check_for_rvm

   c = Script.new('rvm/list')
   list = c.run
   #list.delete!('rvm rubies')
   list = list.split("\n")
   rubies = []
   list.each do |ruby|
    ruby = ruby.delete('=> ').strip
    next if ruby == 'rvmrubies' || ruby == ""
    rubies << ruby.split('[').first
   end
   rubies
  end

  # Returns list of known rubies
  def self.known
   RVM.check_for_rvm

   c = Script.new('rvm/known')
   list = c.run
   rubies = []
   list.split("\n").each do |r|
    next if r.include?('#')
    next if r.include?('iron')
    next if r.include?('macruby')
    next if r == ''
    r+='-head' unless r.include?('-')
    rubies << r.strip.delete('[').delete(']')
   end
   rubies
  end
 end

end

RVM::Ruby Instance methods

Ok, so now we have a bunch of useful class methods, however we still cannot manipulate on a single Ruby instance stuff such as gemsets. But, not for long. Lets start with initialization of an RVM::Ruby instance:

  def initialize(ruby, gemset = nil)
   RVM.check_for_rvm
   @version = ruby
   @gemset = gemset
   raise UnknownRubyVersion, ruby unless self.class.list.include?(ruby)
   if @gemset
    raise GemsetDoesNotExist, @gemset unless gemsets.include?(@gemset)
   end
  end

Now it is time for gemsets management:

  # Show all gemsets available in this ruby version
  def gemsets
   c = Script.new("rvm/gemsets", version)
   list = c.run
   list = list.split("\n")
   gemsets = []
   list[1..-1].each do |g|
    next if g.include?('gemsets for')
    g.delete!('=> ')
    gemsets << g.strip
   end
   gemsets
  end

  def gemset_selected
   unless @gemset
    c = Script.new("/rvm/gemsets", version)
    list = c.run
    list = list.split("\n")
    selected = nil
    list[1..-1].each do |g|
     next if g.include?('gemsets for')
     selected = g.strip if g.include?('=> ')
    end
    @gemset = selected
   end
   @gemset
  end

  def create_gemset(name)
   raise GemsetAlreadyExists, name if gemsets.include?(name)
   c = Script.new("rvm/gemset_create", version, name)
   c.run
   true
  end

  def delete_gemset(name)
   raise GemsetDoesNotExist, name unless gemsets.include?(name)
   c = Script.new("rvm/gemset_delete", version, name)
   c.run
   true
  end

and one additional method:

  def full_name
   "#{version}@#{gemset}"
  end

That's all for now! Managing RVM stuff now is much easier, for example we can do something like this:

RVM::Ruby.install('ruby-1.9.2-head', '/var/log/ruby_install.log', 1234)
# wait till installation ends
ruby = RVM::Ruby.new('ruby-1.9.2-head')
ruby.create_gemset('my_gemset')

Tutorial parts

 1. RVM Ruby version management directly from… Ruby
 2. Handling Rubies and gemsets management easier (from Ruby)

Rails 3.0.7, Ruby 1.9.2 + Couldn’t parse YAML at line 41 column 14 (Psych::SyntaxError)

Po reinstalacji systemu, instalacji RVMa oraz gemsetów, natknąłem się na taki oto błąd (niezależnie czy odpalałem testy, rake'a czy też serwer):

Couldn't parse YAML at line 41 column 14 (Psych::SyntaxError)

Nie zamieszczam stacktrace'a, ponieważ i tak nic nie wnosił (nie podawał pliku yaml w którym występował błąd). Na szczęście diagnoza problemu okazała się całkiem prosta. Winny okazał się taki oto fragment yamla:

order: [:year, :month, :day]

Okazuje się, że w nowszych wersjach psych, taki sposób osadzania symboli nie przechodzi i należy rozbić to na oddzielne wiersze:

order:
 :year
 :month
 :day

Poprawki takie należy wprowadzić we wszystkich miejscach gdzie umieszczaliśmy symbole w sposób "tablicowy". W moim przypadku, na szczęście były to tylko dwa pliki.

Copyright © 2023 Closer to Code

Theme by Anders NorenUp ↑