Tag: i18n

Ransack – no translations for ActiveRecord nested models

Ransack is a great gem. You can consider it as a new better (with sparkles!) version of MetaSearch. Unfortunately, it seems that it is not translating ActiveRecord attributes, when they are nested.
For example:

module System
 class Setting < ActiveRecord::Base
  validates :name,
   presence: true
 end
end

We have a name attribute on a System::Setting model. According to Rails doc translation yaml for such a structure should be similar to this one:

pl:
 activerecord:
  attributes:
   "system/setting":
    name: Nazwa

Unluckily this won't work (it did with MetaSearch). When you look into Ransack /lib/ransack/translate.rb file, you will find such a piece of code (around line 25):

defaults = base_ancestors.map do |klass|
 :"ransack.attributes.#{klass.model_name.singular}.#{original_name}"
end

You can see, that Ransack is enclosing all attributes in it's own namespace. I can't do this, since I have gems that use "original" Rails convention (activerecord.attributes), so I had to replace those lines with:

defaults = []
base_ancestors.map do |klass|
 defaults << :"activerecord.attributes.#{klass.model_name.i18n_key}.#{original_name}"
 defaults << :"ransack.attributes.#{klass.model_name.singular}.#{original_name}"
end

After that, Ransack is supporting both namespaces. The whole translate file that you should include in your project should look like this:

I18n.load_path += Dir[File.join(File.dirname(__FILE__), 'locale', '*.yml')]

# This is a temporary workaround for this issue:
# https://github.com/ernie/ransack/issues/273
# It allows names to be translated in sort_link @search, :name based on their
# activerecord.attributes scope
module Ransack
 module Translate
  def self.attribute(key, options = {})
   unless context = options.delete(:context)
    raise ArgumentError, "A context is required to translate attributes"
   end

   original_name = key.to_s
   base_class = context.klass
   base_ancestors = base_class.ancestors.select { |x| x.respond_to?(:model_name) }
   predicate = Predicate.detect_from_string(original_name)
   attributes_str = original_name.sub(/_#{predicate}$/, '')
   attribute_names = attributes_str.split(/_and_|_or_/)
   combinator = attributes_str.match(/_and_/) ? :and : :or
   defaults = []
   base_ancestors.map do |klass|
    defaults << :"activerecord.attributes.#{klass.model_name.i18n_key}.#{original_name}"
    defaults << :"ransack.attributes.#{klass.model_name.singular}.#{original_name}"
   end

   translated_names = attribute_names.map do |attr|
    attribute_name(context, attr, options[:include_associations])
   end

   interpolations = {}
   interpolations[:attributes] = translated_names.join(" #{Translate.word(combinator)} ")

   if predicate
    defaults << "%{attributes} %{predicate}"
    interpolations[:predicate] = Translate.predicate(predicate)
   else
    defaults << "%{attributes}"
   end

   defaults << options.delete(:default) if options[:default]
   options.reverse_merge! :count => 1, :default => defaults
   I18n.translate(defaults.shift, options.merge(interpolations))
  end

 end
end

Rails 3.0.1 na 3.0.2 i I18n oraz problemy z modułami

Przechodząc z Rails 3.0.1 na 3.0.2 umknęła mi jedna rzecz. Nikt nigdzie nie wspomniał o tym, że zmianie ulega sposób budowania tłumaczeń dla I18n.

O ile zmiana na pola defaultowe, jest całkiem fajna (a i tak ją stosowałem dawniej, przy pomocy pewnego "hacka" ;) ), o tyle zmiany odnośnie klas w modułach, przyprawiły mnie o 25 minutowe wkurzenie.

Zanim jednak do tego przejdziemy, wspomnę o tej fajniejszej zmianie. Otóż dawniej, kiedy chcieliśmy przetłumaczyć nazwy atrybutów z różnych modeli, musieliśmy (stosowanie tricków się nie liczy) wypisywać wszystkie atrybuty dla wszystkich modeli. Kończyło się to sytuację gdzie np. pole "Imię" dla modeli User i Admin było tłumaczone tak:

activerecord:
  models:
   user: Użyszkodnik
   admin: Bóg
  attributes:
   user:
     name: Imię
   admin:
     name: Imię

było to trochę niewygodne. W nowym I18n, możemy zrobić to tak:

attributes:
  name: Imię

Oczywiście jeśli mamy model gdzie "name" to np. nazwa firmy, możemy wciąż dla tego wyjątku, dopisać całość w węźle Activerecord.

Druga zmiana też jest dobra, jednak trochę niespodziewana (a przynajmniej niezapowiedziana). Dawniej, polonizując modele w modułach, robiło się to tak(przykład dla klasy Profile::Admin):

activerecord:
  models:
   "profile/base": Profil
  attributes:
   "profile/admin":
    views: Ilość odwiedzin
    name: Imię
    surname: Nazwisko
    city: Miasto

jak widać powyżej, kiedy mieliśmy do czynienia z klasą w module, postępowaliśmy wg. schematu: moduł/model.

Nadeszło nowe i lepsze (ale cholerka, mogli powiadomić!). Od teraz moduł będzie stanowił gałąź-rodzica w pliku translacji, tak jak w poniższym przykładzie:

activerecord:
  models:
   profile:
     base: Profil
  attributes:
   profile:
     admin:
      views: Ilość odwiedzin
      name: Imię
      surname: Nazwisko
      city: Miasto

Takie zagnieżdżanie jest dużo wygodniejsze :)

Copyright © 2024 Closer to Code

Theme by Anders NorenUp ↑