Tag: https

Using Savon Rb to communicate with SOAP client (http basic authentication and no WSDL file)

Most of the time, when we connect to webservices via SOAP (via SOAP! via SOAP! ;)), we have a WSDL file either local or downloaded from a server. But sometimes we need to connect to SOAP server which does not have this file and it is secured with http basic authentication.

To communicate with SOAP I use Savon Rb. It is easy and relatively fast. However in documentation there is nothing about communication with http basic authentication protected resources.

Although setting things up is really easy. First authentication:

@soap_client = Savon::Client.new do
 # Set basic authorization
 http.auth.basic "user_name", "password"
end

and non-wsdl connection:

@soap_client = Savon::Client.new do
 wsdl.endpoint = "http://service.example.com"
 wsdl.namespace = "http://v1.example.com"
end

and that's all. Now we can execute remote method like this:

@soap_client.request :get_items

or with params:

@last_response = @soap_client.request :get_items do
 soap.body = {
  :param_1 => "value_1",
  :param_2 => "value_2",
 }
end

Ruby – Sprawdzanie dostępności linku ze znakami z UTF-8

Przed kilkoma dniami natrafiłem na pewien problem. Mianowicie open-uri i metoda open nie działają dla znaków z utf-8 (czyli między innymi dla stron gdzie fragment URLa ma "ogonki"). W związku z czym, taki fragment kodu będzie zawsze zwracał fałsz, mimo tego, że pod adresem istnieje strona:

# coding: utf-8
# Wesja rzecz jasna uproszczona - bez obsługi timeoutów itd
url = 'http://www.nina.gov.pl/nina/czołówka'
io_thing = open(url)
correct = io_thing.status[0] == '200'

Zasadniczo bez obsługi błędów będziemy dostawać taki oto wyjątek:

 bad URI(is not URI?): www.nina.gov.pl/nina/czołówka (URI::InvalidURIError)

Rozwiązanie tego problemu może nie jest zbyt eleganckie ale działa:

# coding: utf-8
require 'open-uri'
require 'net/http'

url = 'http://www.nina.gov.pl/nina/czołówka'
url = URI.parse(URI.encode(url))

correct = false
level = 0
while(!correct && level < 10) do
 requst = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 if url.to_s.include?('https')
  requst.use_ssl = true
  requst.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE
 end
 
 requst.start do |http|
  http = http.head(url.request_uri)
  if http.code == "200"
   correct = true
  else
   url = URI.parse(URI.encode(http.header['location'] ))
  end
  level += 1
 end
end

http.head nie podąża za przekierowaniami więc musimy robić to sami.

Copyright © 2023 Closer to Code

Theme by Anders NorenUp ↑