Aby zamieniać CamelCase (np. ToJestCamel) na odpowiednik z podkreślnikami (to_jest_camel), w języku Ruby najprościej dopisać sobie małe rozszerzenie do klasy String:

class String
  def underlinize
    self.split(/(?=[A-Z])/).join('_').downcase
  end
end

Dzięku temu możemy wywoływać sobie naszą metodę w ten sposób:

txt = 'NaszCamelCase'
puts txt.underlinize
# wynik:
nasz_camel_case